LOKALPLAN FÅREVEJLE

For foden af Odsherreds bakkede landskab er Lokalplan Fårevejle på Høvevej placeret med hele den nordvendte grænse, ud mod det åbne landbrugslandskab. Området er smukt terrasseret, hvor terrænet falder jævnt fra syd mod nord og grunden ender i et lavtliggende område ud til det åbne land.
Med placeringen ved krydset af Høvevej og Kalundborgvej ligger området centralt i Fårevejle Kirkeby. På to af siderne grænser området op til eksisterende boligområder, mens byens dagligvarebutik ligger op mod områdets sydlige grænse.

Bebyggelsesplanen for Lokalplan Fårevejle tager udgangspunkt i det omgivende landskab med fokus på at inddrage naturen i det nye boligområde. Centralt i området deler vejen sig til to små afgrænsede boligområder, som opdeles af et fælles friareal.
Boligvejene anlægges som opholds- og legearealer således at bilerne kører langsomt gennem området og tillader børn og liv på vejen. Midt i området etableres en grøn kile, der åbner sig op imod de omkringliggende marker ud mod det åbne land. Denne grønne kile, vil blive fælles friareal for hele boligområdet samt for lokalområdet. Der anlægges et regnvandsbassin i den nordlige ende af det fælles friareal. Det fælles friareal skal fremstå som natureng, som kan indrettes med små nicher af legeområder, bålpladser og lignende. Der etableres beplantning i form af enkeltstående træer eller mindre klynger af træer.

Lokalplanområdet skal som udgangspunkt bebygges med åben-lav bebyggelse, 20 fritliggende huse (énfamiliehuse på selvstændige parceller), men lokalplanen giver også mulighed for tæt-lav bebyggelse. I områdets østlige del kan der i stedet for 9 åben-lav boliger, bygges 13 tæt-lav boliger efter en samlet bebyggelsesplan, hvor det grønne fælles friareal trækkes helt ind til bebyggelsen.