MASTERPLAN GETSØVEJ NYKØBING SJ

Masterplan Getsøvej er udarbejdet som grundlagsmateriale til en kommende lokalplan for området.

Igennem to workshops er det forsøgt, at få alle interessenter i området til at arbejde sammen om en fælles vision for både den kommunale og den private del af området. Ved siden af Masterplan Getsøvej er der samtidig indarbejdet planerne for Grønnehave Bæk projektet udviklet af Odsherred Kommune.

Omgivelserne består – udover et meget kuperet terræn – blandt andet af et solvarmeanlæg, som en meget tydelig markering i landskabet. Samtidig med et fortidsminde, vandtårnet, en vinmark samt luftledninger, der går på tværs af arealet. Vandtårnet fremstår i dag som et vigtigt landmark for området omkring Getsøvej. Dens placering ved den opbyggede høj tiltrækker både lokale indbyggere og turister. Vinmarken er nyligt anlagt på arealet foran vandtårnet og giver liv og arbejde til området. 

På tværs af området går to luftledninger. Disse støder op til den østlige del af Getsøvej og giver nogle konsekvenser i forhold til ny bebyggelse og veje. Mod nord grænser lokalplanområdet op til en randbebyggelse af parcelhuse langs Nyledbakke. Mod øst grænser området op til den eksisterende parcelhusudtykning Gartnervænget m.v.

Syd for vejen, centralt i området, ligger et større lavbundsområde, som bliver oplandet til Grønnehave Bæk projektet. Hvor der i forlængelse af lavbundsarealet planlægges en ny sø som recipient til overflade-/regnvand fra boligområder og veje mod nord. Hertil kommer der ligeledes et nyt stisystem med bænke, broer samt diverse rekreative kvaliteter. Odsherred Kommune har købt Getsøvej 5, et gammelt autoværksted placeret ved Nyledsbakken ved indkørslen til området. Bygningen planlægges at skulle rives ned og herfra tænkes en ny hoved-adgangsvej til projektområdet. 

Den gamle gård Getsøvej nr. 17 nedrives og arealet udnyttes til ny boligbebyggelse. Området udlægges til boligområde med fokus på det naturlige element. Der er en vision om at anlægge tæt/lav bebyggelse i størstedelen af området for at skabe et fællesskab for bl.a. ældre.