NY HAGE HOLBÆK HAVN

I forbindelse med udviklingen af havnens arealer har Holbæk Kommune bedt LONE BACKS | Arkitekter om at udarbejde et udbudsmateriale. Projektet indebærer arealanvendelsen af det 2,5 ha store areal. Her ændres Ny Hage fra depot til rekreative formål med offentlig adgang.
Med en udvikling af Ny Hage Havnepark skabes et attraktivt og rekreativt område. Et sted, hvor mulighederne for ophold, leg og fysisk aktivitet udvikles til lands og til vands.

Med omdannelse af Ny Hage Havnepark skabes en udvidelse af aktiviteterne på Holbæk Havn og fronten mod Holbæk Fjord fra Blegstrædehagen til Ny Hage vil opleves sammenhængende og danne grundlag for et mangfoldigt, maritimt aktivt og rekreativt miljø. Landskabet og de arkitektoniske elementer bidrager til at skabe en sammenhængende havnepark. Nu står den med en æstetik og funktionalitet, der vil komme til at gavne hele havneområdet. Med en helhedsplan for hele havneforløbet i baghovedet er der skitseret mulige løsninger og tiltag. Dette er gjort både for nutidens behov og fremadrettet.

For at fremtidssikre Ny Hage bedst muligt mod kommende oversvømmelser og stormflod skal opfyldningen ske til et niveau der sikrer området, men samtidig er tilgængeligt. Bundkoten i Havneparken er derved på 3 m og alle steder der er under denne kote er befæstet og sikret mod udvanding.

Der er i skitseforslaget lagt vægt på at skabe nicher og delområder, der kan understøtte havneparkens tiltænkte funktioner. Her med det kystnære, det robuste og læ-skabende i fokus. Bakker og et mindre klitlandskab spredes ud over parken og danner disse opholds-nicher. En højere bakke fungerer som afskærmning for vinden. Dog vil den samtidig kunne bruges som tilskuerpladser til sandsport eller teateraktivitet. Klitlandskabet slynger sig omkring plænen, naturlegeplads, bålpladser og pileskoven. Dette set som en kontrast til det meget åbne landskab og rummet omkring Filmtorvet.

Igennem det bakkede parkanlæg vil der være et slynget beplantningsbælte med varierende planter. Her med alt fra græsser, skovfyr, havtorn og blomstrende stauder. Beplantningen har fokus på det kystnære og vil understrege den unikke placering af